• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

304 poslamaýan polat derýa landşaft demir ýol köprüsi garawuly

Gysga düşündiriş:

Derýa garawuly, şahsy we ulagyň howpsuzlygyny goramakda möhüm rol oýnaýan derýada gurlan garawul görnüşidir. Çaknyşyklara garşy öndürijiligi, esasanam ulaglar we adamlar üçin ajaýyp. Iň esasy zat, çaknyşyga garşy öndürijiligi, esasanam ulaga täsirini gowulandyrmak we ömrüň howpuna sebäp bolup bilýän ulagyň suwda hereket etmeginiň öňüni almakdyr river derýa garawullarynyň çaknyşmagyna garşy ukyplylygy gaty möhümdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady Bridge Guardrail
Material Poslamaýan polatdan birleşdirilen turba
Reňk Custöriteleşdirilen
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceüzü Poroşok örtük
Aýratynlyk Öz-özüňi arassalamak

Üstünlik

1. Önümiň ömrüni ýokarlandyrmak üçin poslama garşy we poslama garşy tehnologiýany ulanmak.
2. surfaceer poslamaýan polatdan ýasalyp, özüni arassalamak häsiýetine eýe.
3. Köprü garawulyny gurmak aňsat, zeper ýetirmek aňsat däl, gowy durnuklylyk üçin aragatnaşyk ýüzleri az.
4. Köprü garawullary pyýada howpsuzlygyny goraýar, owadan we tygşytly.

Köprü garawul gurluşygy wagtynda ünsi talap edýän meseleler

1. Garawul gurlanda dürli desgalaryň maglumatlary takyk özleşdirilmelidir, esasanam aşaky gatlakda gömülen dürli turbageçirijileriň takyk ýagdaýy. Gurluşyk wagtynda ýerasty desgalara zeper ýetirmäge ýol berilmeýär. Grounderasty aragatnaşyk turbageçirijisiniň, zeýkeş turbasynyň ýa-da örtügiň üstündäki doldurma çuňlugy ýeterlik bolmadyk halatynda sütüniň ýagdaýy sazlanar ýa-da sütüniň berkitme usuly üýtgediler.
2. Sütün gaty çuň sürlende, sütün düzediş üçin çykarylmaz. Galanlary çykarylar we ulag sürmezden ozal düýbi basylýar ýa-da sütüniň ýagdaýy sazlanýar.
3. Köprü garawullary flanes plastinka bilen gurnalar we flanes plastinkasynyň ýerleşişine we sütüniň ýokarky beýikligine gözegçilik edilmelidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Industrial Liquid Filteration of 304/316 Stainless Steel Basket Filter Element

   Senagat suwuklygy 304/316 Stainl ...

   Olar süzgüçli jaýlardan, deşikli kapasalar bilen goldanýan süzgüç elementlerinden we haýsydyr bir aýlawdan we goşmaça ahyrky baglanyşyklardan gaça durmak üçin oňyn möhürlemelerden ybarat. Süzgüç materialy: sebet süzgüçli süzgüç materialy poslamaýan polatdan tikilen list, poslamaýan polatdan dokalan tor we poslamaýan polatdan süzülen ýüpek matany öz içine alýar. Umumy ölçeg we süzgüç derejesi boýunça müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri hem berip bileris. Programma: sebet süzgüji esasy ...

  • Garden lawn stainless steel bamboo guardrail

   Bag gazony poslamaýan polat bambuk garawuly

   Garawul kategoriýasy ýaly poslamaýan polat bambuk 1. Imitasiýa bambuk diwary: bambuk baglanyşygy garawul, agzalaryň aýratynlyklaryna laýyklykda üç önüme bölünýär. Imitasiýa bambuk turbalarynyň diametri degişlilikde 17 mm, 19 mm we 25 mm. 2. Bambuk gülüne we ot diwaryna öýkünmek: bambuk gülüniň we ot çitmesiniň ornuny tutýan önüm PVC gazon çitidir. Bambuk garawul, ýokary güýç bilen häsiýetlendirilýän hrom garyndy önümidir, ...

  • Custom 304/316 stainless steel filter cartridge

   304/316 poslamaýan polat süzgüçli kartrij

   Süzgüçli kartrij materialy 304, 304L, 316, 316L poslamaýan polatdan ýasalan tor, dokalan tor, elektrik kebşirleýji tor, bürünç tor, alýumin folga tor we ş.m. 1-500um bölejiklere we suwuklyklara gowy süzgüç, bir meýdana uly akymly we arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner. Süzgüçli kartrijiň önümçilik prosesi Tabak kesilenden soň - tegelek - Kebşirleýiş ...

  • Courtyard villa wall safety protection iron fence

   Howly villa diwarynyň howpsuzlygyny goraýan demir diwar

   Howly Villa demir çit bilen tanyşdyryň 1. Çit hemişelik örtük usulyny ulanýar, pos ýok, öçürilmeýär, reňk öçmeýär, iň soňky we açyk reňkde bolýar. 2. Hiç hili kebşirleýiş gurnama dizaýny gurnamany has ýönekeý we çaltlaşdyrmaýar. 3. Dört gatlak poslama garşy bejergisi we ýigrimi ýyldan gowrak hyzmat ömri çykdajylary tygşytlaýar. 4. Daşky gurşawy goramak umumy önümleriň binalara hapalanmagy meselesini çözýär. 5. Çig ýoldaşyň berk we çeýe faktorlary ...

  • Road central isolation municipal road guardrail

   Centralol merkezi izolýasiýa munisipal ýol garawuly

   Esasy önümler: gün şöhlesine garşy garawul, galvanizli polat garawul, şäher ýol garawuly, pyýada ýol garawuly, motorly we motorly garawul, ýol merkezi garawul, bellik tagtasy bilen garawul, derýa garawuly, gazon gül ýatagy gara şäher häkimliginiň ýol izolýasiýa garawulynyň doly aýratynlyklary bar , köp görnüşleri we beýikligi we reňki özbaşdak saýlanyp bilner. Şäher häkimligi garawul, tizlikli ýoluň ortasynda goýlan gorag garawulydyr ...

  • Multi layer stainless steel processing stamping filter screen pack

   Köp gatlak poslamaýan polatdan gaýtadan işleýän möhürleme ...

   Süzgüç önümi maglumatlary Material: sim tor, poslamaýan polat tor, gara ýüpek mata, galvanizli mesh we ş.m. Gaýtadan işlemek tehnologiýasy: uly möhür basýan maşyn möhürlemek. Aýratynlyklary: tegelek süzgüç uly täsirli meýdanyň, amatly ulanmagyň we arzan bahanyň artykmaçlyklaryna eýedir. Klassifikasiýa: bir gatlakly ýa-da köp gatlakly ýa-da poslamaýan polatdan ýa-da gara ýüpekden ýasalyp bilner. Programma: esasan rezin we plastmassa senagatynda süzmek we däne, ýag we ph ...