• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Liftiň fasad bezegi üçin dokalan metal tor

Gysga düşündiriş:

“ShuoKe” bezeg metaldan ýasalan her bir özboluşly nagyş, aýratyn geometriýa, açyk meýdançalar, ölçegler we çeýeligi bilen döredilen çeper eserdir. Poslamaýan polat, bürünç, alýumin we bürünç ýaly dürli ýokary çydamly, ýöne aňsat gaýtadan işlenip bilinýän metallardan ökde hünärmenler tarapyndan öndürilen metal matalar esasan durnukly gurluşyk materiallarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çarçuwanyň burçy

Burç çarçuwasyna birikdiriş ulgamy, tygşytly panel programmalarynda çeýe ýa-da gaty gözenekleri gurmak üçin niýetlenendir
Ulgamlar hökmanydyr. Tor, poslamaýan polat burçuny gurluş elementi çarçuwasy hökmünde ulanyp, araçäkleri goýup, toruň içinde ýa-da içinde kebşirlenýär; Ora-da burçy gizlemek üçin çarçuwanyň daşyna kebşirläp bolýar. Polat Perişdäniň özi gutaryp bilmez;
Expüze çykarylan ýüzler hem ýalpyldawuk we ýalpyldawuk bolup biler.

Metal bezeg tor metal barlardan ýa-da metal kabellerden durýar. Matanyň dokma görnüşine görä, dürli nagyşlar dik metal kabellerden geçýän transvers metal barlardan durýar. Ulanylýan materiallara poslamaýan polat, ýokary güýçli poslama garşy hrom polat we beýleki metallar girýär. Specialörite bejergiden soň ýüzünde altyn örtük, kümüş örtük, titanium örtük, galaýy örtük we beýleki elementler ýaly dürli reňkler bar. Programmalaryň giň görnüşi we ajaýyp bezeg täsiri bar. Esasy binagärlik sungatynyň täze halaýan ýerine öwrüldi.

Taýýar önüm metalyň asyl reňki bolup biler ýa-da bürünç, bürünç, gyzyl mis, jujube gyzyl we beýleki reňklere sepilip bilner. Boýy isleg boýunça kesgitläp bolýar.

Bezegli metal torlary ulanmak

Arhitektura bezegi metal tor ýokary derejeli binalaryň içki we daşarky bezeginde giňden ulanylýar. Muzeýler ýaly,
Döwlet binalary, uly banket zallary, myhmanhanalar, ýaşaýyş ýerleri, şaý-sepler dükanlary, liftler, diwar örtükleri we ş.m.

Islendik görnüşi, ululygy we reňki düzülip bilner.

Woven metal mesh for elevator facade decoration
Woven metal mesh for elevator facade decoration
Woven metal mesh for elevator facade decoration
Woven metal mesh for elevator facade decoration
Woven metal mesh for elevator facade decoration
Woven metal mesh for elevator facade decoration

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Custom aluminum alloy air conditioning cover

   Custörite alýumin garyndy kondisioner örtügi

   Alýumin kondisioner örtügi bilen tanyşdyryň Organiki, grafiki we geometrik nagyşlarymyzdan birini saýlaň ýa-da dizaýn ofisimizde islenýän görnüşiňize laýyk bir nagyş dörediň. Alunotec ahyrky hyzmatlary doly üpjün edýär. Alýumin kondisioner örtügi, kondisioneriň daşky gorag enjamy. Highokary güýç, amatly gurnama, owadan görnüş, gowy ýylylygyň ýaýramagy, berk çydamlylyk we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. ...

  • Decoration / partition / of Aluminum alloy chain metal mesh curtain

   Alýumin garyndy çaýynyň bezegi / bölümi ...

   Metal perdäniň spesifikasiýasy Önümiň ady Restoran bölümi metal mesh Reňk Altyn, sary, ak, bürünç, çal, kümüş ululygy Iň beýikligi 10 metr, iň giňligi 30 metr. Material poslamaýan polat l / Demir simiň diametri 2 Apertura 4 * 36 faceerüsti bejermek Çörek bişirmek / titanium örtük Apertura gatnaşygy 50% Işleýiş ýeri Myhmanhanalar, uly söwda merkezleri, öý bezegi, mejlisler zaly we ...

  • Diamond expanded aluminum mesh used of architectural decoration

   Arhitekturada ulanylýan almaz alýumin tor ...

   Metaly giňeltmek torunyň klassifikasiýasy Material: pes uglerod polat plastinka, alýumin plastinka, poslamaýan polat plastinka, titanium plastinka we ş.m. Geçiş görnüşi: göwher, altyburç, tegelek, ýörite görnüşli we ş.m. faceerüsti bejermek: wirusa garşy boýag sepmek, gyzgyn galvanizasiýa we plastmassa suwa batyrmak. Galyňlygy: 0,3-8mm Ölçegi: ini 2m aralykda, uzynlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüldi. Metalyň giňeldilen arassa potolokynyň gurluşygy: beýikligi gorizontal li ...

  • Decoration wire mesh of Metal partition architectural

   Metal bölek arhitekturasynyň bezeg simleri ...

   Bölüm metal bezeg torunyň tanyşdyrylyşy Gurluşyk bezegi pudagynda tehniki ösüş we gurluşyk materiallarynyň yzygiderli peýda bolmagy bilen, daşky gurşawy goramak boýunça täze materiallaryň wekili hökmünde demir bezeg toruny gurmak, bu pudakda uly ünsi çekdi. Önümler kem-kemden ýetişýär, meşhur bolýar we ajaýyp bina bezeg taslamalarynda ulanylýar we kem-kemden halkara tarapa geçýär ...

  • Stainless Steel Metal Decorative Curtain Wall Wire Mesh

   Poslamaýan polatdan ýasalan metal bezeg perdesi diwar W ...

   Perde diwar bezeg torlary bezeg kabeli tor önüminiň beýany Materiallar: poslamaýan polat has meşhur, alýumin, mis sim we mis sim, Fosfor bürünç we beýleki materiallar hem düzülip bilner. Dik geçirijiniň diametri: 0,5-2,5 mm Gorizontal çyzygyň diametri: 1,5 ~ 8mm Esasy komponentler: kabel tor, kabel sütüni, kabel çukury, polýus çukury. Perde diwar bezeg torlaryny we bezeg kabel tor önümlerini ulanmak Kabel tor önümleri giňden ulanylýar i ...

  • Decorative metal ring mesh Safety protection chain armor

   Bezegli metal halka mesh Howpsuzlygy goramak ç ...

   Metal halka toruny tanatmak Zynjyr baglanyşyk torunyň iki görnüşi bar: Kebşirlenen halka tor we kebşirlenmedik halka tor. Kebşirlenen halka tor, kesmek ellikleri, kesme garşy mata we şlýapa üçin amatlydyr. Käbir ýörite material halkalar harby meýdanda ulanylýar we ok geçirmeýän we gorag funksiýalaryna eýedir. Doldurmaýan halka tor, potolok perdeleri, perdeler we otag bölüjileri üçin ulanylýar, sebäbi lehimsiz halka mesh kebşirlenen halka torundan arzan, ýöne curtai üçin ýeterlik güýçli ...