• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Otagyň daşky diwar bezegi Lazer kesilen metal ekrany

Gysga düşündiriş:

Söwda we ýaşaýyş, ýapyk we açyk bezeg çözgütleri boýunça ýöriteleşýäris.
Adaty ölçegli bezeg panellerini hödürleýäris we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli ölçegdäki bezeg panellerini sazlap bilýäris. 3000-den gowrak dürli dizaýny saýlamak bilen, dizaýnlarymyzyň öýüňize, işiňize ýa-da bagyňyza laýykdygyna göz ýetirip bilersiňiz; Bu paneller aşakdakylar üçin düzülip bilner: bag sungaty, otag bölüjileri, diwar örtükleri, gizlinlik diwarlary, potoloklar, diwar panelleri, yşyklandyryş enjamlary, gapylar, tebigy posly metal ekranlar, demir ýollar, korporatiw / söwda belgisi, dükan, myhmanhana we bar bezegleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lazer kesilen nagyşly metal ekranyň spesifikasiýasy

Haryt Düşündiriş
Material Alýumin zolagy, Poslamaýan polat list, korten polat
Galyňlyk 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 15mm
Ölçegi ýöriteleşdirilen ululyk
Maks. ululygy 1800mm * 6000mm
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük, PVDF
Reňk Islän RAL reňkleriňiz
Nusga (dizaýn) Islegiňize görä düzüp biljek islendik nagyşlarymyz

Lazer kesilen nagyşly metal ekrany ulanmak

1. Içki bezeg üçin ulanylýan islendik içerki bezeg işleri, meselem, telewizoryň fon, şkafyň gapysy, ekran çarçuwasy, çarçuwasy, mebeliň üstü, potolok diwary we ş.m.
2. Telewizoryň, diwanyň, düşegiň, öňdäki zal, basgançak, çagalar otagy, okuw we ş.m.
3. Kompaniýanyň şekil proýeksiýasy, konferensiýa otagy, çaýhana, her dürli zynjyr dükanlary, myhmanhanalar, restoranlar, çagalar bagynyň fon diwar binagärlik bezegi.
4. Wokzalyň diwary, duralga, howa menzili VIP otagy, stadionyň fon diwary, kinoteatr, ses studiýasy, kinoteatr, teleýaýlym, hökümet edara binasy we beýleki köpçülik ýerleriniň bezegi.

Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (6)
Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (8)
Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (5)

Hyzmatlarymyz we artykmaçlyklarymyz

1. 3D MDF nagyşly diwar tagtasynda halkara iş tejribesi.
2. Hil hyzmatlaryny bermek üçin hünärmen satuw topary.
3. Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat, uzak möhletli hyzmatdaşlyga laýyk, ýöne bir gezeklik iş däl.
4. Önümçilik prosesinde hil meselesi üçin jogapkär
5. Hiliň berk gözegçiligini amala aşyryň we müşderilere gowşurmazdan ozal hil gözegçilik hasabatyny beriň.
6. Bazara ýetmek üçin ilkinji pursatda täze önüm nusgalaryny beriň.
24 sagadyň dowamynda ähli e-poçta jogap beriň.
8. Wada berlişi ýaly çalt eltip bermek.
9. Önümlerimiziň hemmesi dürli ýurtlaryň standartlaryna laýyk gelýär

Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (3)
Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (7)
Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (1)
Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (4)
Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (1)
Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen (2)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Diamond expanded aluminum mesh used of architectural decoration

   Arhitekturada ulanylýan almaz alýumin tor ...

   Metaly giňeltmek torunyň klassifikasiýasy Material: pes uglerod polat plastinka, alýumin plastinka, poslamaýan polat plastinka, titanium plastinka we ş.m. Geçiş görnüşi: göwher, altyburç, tegelek, ýörite görnüşli we ş.m. faceerüsti bejermek: wirusa garşy boýag sepmek, gyzgyn galvanizasiýa we plastmassa suwa batyrmak. Galyňlygy: 0,3-8mm Ölçegi: ini 2m aralykda, uzynlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüldi. Metalyň giňeldilen arassa potolokynyň gurluşygy: beýikligi gorizontal li ...

  • Decoration / partition / of Aluminum alloy chain metal mesh curtain

   Alýumin garyndy çaýynyň bezegi / bölümi ...

   Metal perdäniň spesifikasiýasy Önümiň ady Restoran bölümi metal mesh Reňk Altyn, sary, ak, bürünç, çal, kümüş ululygy Iň beýikligi 10 metr, iň giňligi 30 metr. Material poslamaýan polat l / Demir simiň diametri 2 Apertura 4 * 36 faceerüsti bejermek Çörek bişirmek / titanium örtük Apertura gatnaşygy 50% Işleýiş ýeri Myhmanhanalar, uly söwda merkezleri, öý bezegi, mejlisler zaly we ...

  • Decoration wire mesh of Metal partition architectural

   Metal bölek arhitekturasynyň bezeg simleri ...

   Bölüm metal bezeg torunyň tanyşdyrylyşy Gurluşyk bezegi pudagynda tehniki ösüş we gurluşyk materiallarynyň yzygiderli peýda bolmagy bilen, daşky gurşawy goramak boýunça täze materiallaryň wekili hökmünde demir bezeg toruny gurmak, bu pudakda uly ünsi çekdi. Önümler kem-kemden ýetişýär, meşhur bolýar we ajaýyp bina bezeg taslamalarynda ulanylýar we kem-kemden halkara tarapa geçýär ...

  • Stainless steel glass laminated decorative wire mesh

   Poslamaýan polat aýna laminirlenen bezeg simleri ...

   Uçar görnüşi, arkany asmak usuly we ýörite modelleme görnüşi bar: metal perde diwar torlary görnükli, açyk, giňişlik tygşytlaýjy, ýönekeý we amatly gurnama. Beýleki materiallara garanyňda has köp ulanmak funksiýalary we has bezeg effektleri bar we daşky gurşawy goramak we ýangyn howpsuzlygy talaplaryna has laýyk gelýär. Aýna sendwiç bezeg torunyň aýratynlyklary 1. Aýna metaldan ýasalan bezeg mesh ýakylmaz, ýokary güýçli we gaty we ...

  • Woven metal mesh for elevator facade decoration

   Liftiň fasad bezegi üçin dokalan metal tor

   Çarçuwanyň burçy Burç çarçuwasynyň birikdiriş ulgamy, tygşytly panel programmalarynda çeýe ýa-da gaty gözenekleri gurmak üçin niýetlenendir Ulgamlar zerurdyr. Tor, poslamaýan polat burçuny gurluş elementi çarçuwasy hökmünde ulanyp, araçäkleri goýup, toruň içinde ýa-da içinde kebşirlenýär; Ora-da burçy gizlemek üçin çarçuwanyň daşyna kebşirläp bolýar. Polat Perişdäniň özi gutaryp bilmez; Expüze çykarylan ýüzler hem ýalpyldawuk we polis bolup biler ...

  • Stainless steel interior architectural decoration crimped woven wire mesh

   Poslamaýan polatdan içerki arhitektura bezegi ...

   Dokalan arhitektura bezeg torunyň tanyşdyrylyşy Dürli bezeg ylhamlaryny kanagatlandyrmak üçin dürli dokma stilleri we sim ululyklary bar. Binagärlik dokma torlary binalaryň içki we daşky görnüşlerinde giňden ulanylýar. Diňe asyl binagärlik elementlerinden has ýokary aýratynlyklara eýe bolman, eýsem owadan görnüşi, adamlaryň ünsüni özüne çekmek aňsat, binagärlik bezeg dizaýnerleriniň has köp göwnünden turýar. Omörite dizaýnlar we s ...