• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Alýumin garyndy zynjyry metaldan ýasalan perdäniň bezegi / bölümi

Gysga düşündiriş:

Metal perdäniň aýratynlyklary:
Çydamly, ýeňil we çydamly
Çeýe - bir tarapa kiçeliň we giňeliň
Omörite - ululygyňyza görä


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metal perdäniň spesifikasiýasy

Haryt ady Restoran bölümi metaldan ýasalan mesh
Reňk Altyn, sary, ak, bürünç, çal, kümüş
Ölçegi Iň ýokary beýikligi 10 metr, iň giňligi 30 metr.
Material Poslamaýan polat / demir
simiň diametri 2
Apertura 4 * 36
Faceerüsti bejermek Bişirýän boýag / titanium örtük
Apertura gatnaşygy 50%
Işleýän ýeri Myhmanhanalar, uly söwda merkezleri, jaý bezegi, mejlisler otaglary, konferensiýa zallary we beýleki uly ýerler

Metal perde esbaplary

Decoration partition of Aluminum alloy chain metal mesh curtain (5)
Decoration partition of Aluminum alloy chain metal mesh curtain (5)

Metal rolikli ýapyk, alýuminiý garyndy zynjyr baglanyşyk ulgamy, potolokda, alýumin garyndy ýolunda we zynjyr bilen kasna oturdylyp bilner, ýodajyk potolok diwaryna berkidilip bilner, kasna metal perdäni aňsat herekete getirip biler we zynjyr gözegçilik edip biler kasna. Adatça metal matamyz 1,5 gezek ýa-da 2 gezek gabat gelýär. Tor asylanda, perdäni owadan etmek üçin tolkunly görnüşi görkezip biler.
Metal rolikli perdeler perde hökmünde ulanylar. Size metal esbaplar bilen üpjün edip bileris. Metal perdäniň bir gapdalynda rulolar gurarys. Haryt alanyňyzda diňe potolokda rels gurarsyňyz. Gurnamak usuly gaty ýönekeý.
Trackol barada aýdylanda bolsa, bizde iki görnüşli ýol bar. Biri çyzykly, kasna diňe göni çyzykda hereket edip biler; Ikinjiden, egri demir we egri demir ýol; Trackol binanyňyzyň görnüşine görä islendik görnüşde egilip bilner.

Simli tor bilen bejermek

Isleýän reňkiňize we täsiriňize görä, ýerüsti bejermegiň üç esasy usuly bar.
1. Duzlamak
Bu bejergi iň ýönekeýdir. Esasy wezipesi oksid gatlagyny arassalamakdyr. Bu bejergiden soň demir perdäniň reňki kümüş ak bolar
2. Anodizasiýa
Bu birneme çylşyrymly; Bu taslama alýumin ergininiň gatylygyny we könelmegini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bu metal perdeleri we bazary reňkläp biler
Metal perdeler has çydamly we owadan
3. Çörek bişirmek (bu iň meşhur)
Bu ýönekeý metal perdäni reňklemek usulydyr. Diňe pigmentleri garyşdyryp, soňra metal perdäni örtük meýdanyna goýmaly.

Metal rulonyň ulanylmagy

Demir rulon perdesi ýokary hilli poslamaýan polat simden, alýumin garyndy siminden, mis simden, mis simden ýa-da beýleki garyndy materiallardan ýasalýar. Häzirki zaman gurluşyk pudagynda täze bezeg materialy. Residentialaşaýyş perdelerinde, restoran ekranlarynda, myhmanhana izolýasiýasynda, potolok bezeginde, sergi bezeginde, teleskopik gün şöhlesinde we ş.m. giňden ulanylýar.

Decoration partition of Aluminum alloy chain metal mesh curtain (5)
Decoration partition of Aluminum alloy chain metal mesh curtain (5)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Stainless steel interior architectural decoration crimped woven wire mesh

   Poslamaýan polatdan içerki arhitektura bezegi ...

   Dokalan arhitektura bezeg torunyň tanyşdyrylyşy Dürli bezeg ylhamlaryny kanagatlandyrmak üçin dürli dokma stilleri we sim ululyklary bar. Binagärlik dokma torlary binalaryň içki we daşky görnüşlerinde giňden ulanylýar. Diňe asyl binagärlik elementlerinden has ýokary aýratynlyklara eýe bolman, eýsem owadan görnüşi, adamlaryň ünsüni özüne çekmek aňsat, binagärlik bezeg dizaýnerleriniň has köp göwnünden turýar. Omörite dizaýnlar we s ...

  • Decorative metal ring mesh Safety protection chain armor

   Bezegli metal halka mesh Howpsuzlygy goramak ç ...

   Metal halka toruny tanatmak Zynjyr baglanyşyk torunyň iki görnüşi bar: Kebşirlenen halka tor we kebşirlenmedik halka tor. Kebşirlenen halka tor, kesmek ellikleri, kesme garşy mata we şlýapa üçin amatlydyr. Käbir ýörite material halkalar harby meýdanda ulanylýar we ok geçirmeýän we gorag funksiýalaryna eýedir. Doldurmaýan halka tor, potolok perdeleri, perdeler we otag bölüjileri üçin ulanylýar, sebäbi lehimsiz halka mesh kebşirlenen halka torundan arzan, ýöne curtai üçin ýeterlik güýçli ...

  • Aluminum expansion ceiling metal decoration mesh

   Alýumin giňeltmek potolok metal bezeg mesh

   Lightagtylygyň aşagynda ajaýyp we owadan. Şeýle hem binalaryň gurluşygynda fasadlar, bölekler, potoloklar, otaglar, balkonlar we koridorlar, rolikli perdeler, basgançaklar we howa menzili, myhmanhana, ýokary derejeli villa, muzeý, opera teatry ulanylýar. Highokary dartyş güýji we göterijilik ukyby, takyk gözenegiň diametri we güýçli poslama garşylygy highokary temperatura, poslama, ot we çyglylyga garşylyk Shockproof, birmeňzeş we tekiz tor, owadan görnüş ...

  • Room exterior wall decoration Laser cut carved metal screen

   Otagyň daşky diwar bezegi Lazer kesilen ...

   Lazer kesilen oýulyp ýasalan bezeg metal ekranyň spesifikasiýasy Harydyň beýany Material alýuminiý list, poslamaýan polat list, korten polat Galyňlygy 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 15mm Ölçeg ölçegleri Maks. ululygy 1800mm * 6000mm faceerüsti bejeriş poroşok örtügi, PVDF reňki Islegiňiz üçin islendik RAL reňk nagyş (dizaýn) Lazer kesilen nagyşly metal ekrany ulanmak üçin islendik nagyşlary düzüp bileris 1. Içki deko ...

  • Woven metal mesh for elevator facade decoration

   Liftiň fasad bezegi üçin dokalan metal tor

   Çarçuwanyň burçy Burç çarçuwasynyň birikdiriş ulgamy, tygşytly panel programmalarynda çeýe ýa-da gaty gözenekleri gurmak üçin niýetlenendir Ulgamlar zerurdyr. Tor, poslamaýan polat burçuny gurluş elementi çarçuwasy hökmünde ulanyp, araçäkleri goýup, toruň içinde ýa-da içinde kebşirlenýär; Ora-da burçy gizlemek üçin çarçuwanyň daşyna kebşirläp bolýar. Polat Perişdäniň özi gutaryp bilmez; Expüze çykarylan ýüzler hem ýalpyldawuk we polis bolup biler ...

  • Stainless steel glass laminated decorative wire mesh

   Poslamaýan polat aýna laminirlenen bezeg simleri ...

   Uçar görnüşi, arkany asmak usuly we ýörite modelleme görnüşi bar: metal perde diwar torlary görnükli, açyk, giňişlik tygşytlaýjy, ýönekeý we amatly gurnama. Beýleki materiallara garanyňda has köp ulanmak funksiýalary we has bezeg effektleri bar we daşky gurşawy goramak we ýangyn howpsuzlygy talaplaryna has laýyk gelýär. Aýna sendwiç bezeg torunyň aýratynlyklary 1. Aýna metaldan ýasalan bezeg mesh ýakylmaz, ýokary güýçli we gaty we ...