• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • page_banner

Şäher häkimliginiň garawullarynyň birnäçe umumy aýratynlyklaryny hödürläň

Bu kagyz, dürli şertlere görä degişli aýratynlyklary saýlamagy aňsatlaşdyrmak üçin munisipal garawullarynyň birnäçe umumy aýratynlyklaryny hödürleýär.
Munisipal garawullaryň bir böleginiň uzynlygy adatça kesgitlenýär. Her garawulyň uzynlygy 3 metr we 12 sany ownuk dik turbasy bar. Sütün 80 * 80mm inedördül turbany kabul edýär, şonuň üçin toplumyň uzynlygy 3.08m. Dürli aýratynlyklaryň arasyndaky tapawut, esasan, şäher garawulynyň beýikligi. Bu ýerdäki beýiklik, rels gurlandan soň sütüniň ýokarsyndan ýere çenli uzynlygy aňladýar. Aşakdaky belentlikler köplenç ulanylýar:
0,6 m garawulyň beýikligi 0,3 m bolup, esasan garaageslaryň we söwda merkezleriniň girelgelerinde we çykyşlarynda ulanylýar.
0.8m garawulyň beýikligi 0,5 m bolup, ony ussahanalara we ussahanalara bölüp bolýar.
1,0 m garawulyň beýikligi 0,7 m. Bu spesifikasiýa esasan jemgyýetlerde, mekdeplerde we seýilgählerde ýollar üçin ulanylýar.
1,2 m garawulyň beýikligi 0,9 m. Esasan şäher ýollary we şäher ýollary pyýadalaryň geçmeginiň öňüni almak we garşy zolaklaryň çyralaryny ýapmak üçin ulanylýar.

Köprü in engineeringenerçiliginde garawul gurmakda nämä üns bermeli

Köprü garawulynyň gurluşygy wagtynda dürli desgalaryň maglumatlaryna, esasanam aşaky gatlakda gömülen dürli turbageçirijileriň takyk ýerleşişine takyk düşünmeli. Gurluşyk wagtynda ýerasty desgalara zeper ýetirmäge ýol berilmeýär. Sütün gaty çuňňur sürlende, düzediş üçin sütün çykarylmaz. Maşyn sürmezden ozal onuň binýady täzeden basylar ýa-da sütüniň ýagdaýy sazlanar. Gurluşyk wagtynda çuňluga ýakynlaşanda, çekiç güýji gözegçilikde saklanar.
Berkidijiler we giňeldiş boltlary gyzgyn galvanizli bolandan başga, köpri garawulynyň beýleki bölekleri plastmassa örtükden öň gyzgyn galvanizli bolmaly. Suratdaky punktir çyzyk, birleşdiriji plastinanyň egilmegi. Fallingykylmagyna garşy obýekt torunyň toprak garşylygy 10-dan az bolmalydyr, eger talaplary ýerine ýetirip bilmese, toprak korpusynyň burç poladynyň mukdary köpelip biler. Burç poladyň aralygy 5M bolup, tekiz polat bilen birikdirilýär. Fallingykylmagyna garşy her bir toruň soňy ýerleşdirilende, ýerli berklik we burç poladyň uzynlygy ýerdäki hakyky mukdarlara tabyn bolmaly.
Köprü garawullary köpri we awtoulag ýollarynyň gurnama taslamasy we köpriniň we awtoulag ýolunyň daşky görnüşiniň möhüm bölegidir. Çaknyşyklara garşy köpriniň garawulynyň içki hili çig mal we gaýtadan işlemek prosesinde bolup, daşky görnüşi gurluşyk işine baglydyr. Gurluşyk wagtynda, gurluşyk taýýarlygy bilen üýşmeleň sürüjisiniň utgaşdyrylmagyna üns bermelidiris, tejribäni yzygiderli jemläp, gurluşyk dolandyryşyny güýçlendirmelidiris, şonuň üçin gasynlanan şöhleleriň çaknyşmagyna garşy köpriniň gorag hilini üpjün etmeli.

Barlamagyňyz üçin nusgalary düzüp bileris your soragyňyzy almaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: 15-2021-nji oktýabr