• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • page_banner

Bezegli metal toruň reňkini otagyň umumy stili bilen nädip deňeşdirmeli

Adamlaryň bezeg düşünjesiniň yzygiderli kämilleşmegi bilen, bezeg metaldan ýasalan reňkleriň reňkine laýyk gelmegi hasam artdy. Jaýy bezemek indi ýeke-täk açyk reňk däl. Ajaýyp bezeg metaldan ýasalan önümler, ofisimizi dabaraly we ýerlikli bezemäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, reňk gabat gelmegi gowy bolmasa, bezegiň gadaganlygydyr. Ocygyndy gowy däl, ýöne owadan täsiri ýok. Munuň ýerine erbet görünýär. Dürli ýagdaýlarda metaldan ýasalan perdäniň reňkine laýyklyk endiklerini hödürläliň!

Bezeg metaldan ýasalan reňkleriň gabat gelmegi otagyň spesifikasiýasyna gönüden-göni täsir edýär. Diwar, ýer we potolok ýaly uly meýdançalarda açyk poslamaýan polatdan ýasalan bezeg toruny we spiral bezeg toruny aşaky äheň, esasanam potolok hökmünde ulanmak amatlydyr. Gaty köp reňk ulanylsa, adamlara depressiýa we agyrlyk duýgusyny döreder. Käbir ownuk maýatnikleri (festiwalda asylan kiçijik çyralar ýaly) potolokda goýup bilersiňiz. Diwar bilen potolyň arasyndaky tapawut açyk we janlydyr. Metal perdeler we metal bölek mesh perdeleri ýaly reňkler diwar bilen ajaýyp gabat gelip bilýän otagyň äheňidir.

news (6)
news (1)

Maslahat otagynyň we müşderileri kabul ediş otagynyň reňki esasan sowuk äheňli bolup, müşderilere sargyt, hünär ussatlygy we jogapkärçilik duýgusyny berýär. Açyk reňkli poslamaýan polatdan ýasalan bezeg tor, ýokary reňkli ýagtylyk bilen diwar üçin amatlydyr. Gara çaý stoly bilen gabat gelende adamlaryň pikirini giňeldip biler. Köplenç ulanylýan reňkler gara, kofe, açyk çal, alýumin garyndy esasy reňk, poslamaýan polatdan esasy reňk, açyk kümüş we ş.m.

news (4)
news (2)

Iň oňat restoranlarda esasan ýyly ýa-da bitarap reňkler bolmaly we açyk saçaklar adamlaryň işdäsini güýçlendirip biler. Köplenç ulanylýan, mysal üçin altyn sary, altyn reňk, mämişi we ş.m. güýmenje ýerleri adamlar üçin iň rahat ýerlerdir. Adatça açyk reňkleri we ýyly reňkleri ulanýarlar, adamlara hyjuwly we romantik atmosfera berýär. Esasan üzüm gyrmyzy, altyn, bürünç, hytaý gyzyl, mahogany gyzyl we ş.m. Satyjynyň edarasy esasan ýokary açyk ýyly reňkde we bitarap reňkde. Poslamaýan polatdan esasy reňk, alýumin garyndysy esasy reňk, açyk çal metaldan ýasalan perde ýa-da spiral bezeg toruny saýlamak maslahat berilýär. Brightagtylygy ýokary bolan reňk açyk we arassa görünýär. Reňk gabat gelmegi gowy bolmasa, boş ýer erbet bolar. Şonuň üçin ýönekeý adamlar henizem gaty şahsylaşdyrylan reňkleri synap görmäge het edip bilmeýärler. Ak iň ygtybarlydyr. Gara + ak güýçli görüş effektini döredip biler. Çal reňk bilen akyň arasynda bolup, ikisiniň arasyndaky görüş gapma-garşylygyny ýeňilleşdirýär. Bu atmosferada uzak wagtlap işlemek işgärleri tertipli tertip, hünär ussatlygy we jogapkärçilige öwürer.

news (5)
news (3)

Iş wagty: 15-2021-nji oktýabr