• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Demir derwezesi ýörite howly villa derwezesi

Gysga düşündiriş:

Öýüňiz üçin ýeňil we güýçli ýasalan demir gapylary gözleýän bolsaňyz; Belki, bu siziň bagyňyzyň ýa-da howlyňyzyň gapysydyr. Öýüňiz üçin goşmaça howpsuzlygy üpjün etmek üçin galp demir gapyny dizaýn etmek üçin siziň bilen işleşip bileris. Tejribeli dizaýnerlerimiz, taslamaňyz üçin çoýun demiriniň ulanylyşy barada teklipler bererler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilen ýasalan demir önümleri boýunça tejribämiz täjirçilik pudagynda ygtybarly abraý gazandy. Käbir sebitlerde we ýurtlarda ýaşaýyş jaý gurluşyk kompaniýalary bilen ýaşaýyş jaýlarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, täjirçilik binalarynda, mekdeplerde, kollejlerde, uniwersitetlerde, hassahanalarda we söwda merkezlerinde özboluşly demir sungatyny üpjün etmek üçin hyzmatdaşlyk etdik.

Döwrebap görnüşi we ýokary güýji bilen dürli ýasalan demir gapylary hödürleýäris. Berlen diapazon häzirki zaman binagärlik dizaýnyna laýyk gelýär we gurnamaga taýyn
Müşderiniň islegine / çyzgysyna görä demir demir derwezäni öndürip bileris.
Ajaýyp aýratynlyk
Berk we poslamaýan.
Çydamlylygy
Gurmak aňsat.
Iň oňat gaplama

Demir derwezeleriňiz üçin mugt sitata almak üçin şu gün bize ýüz tutuň. Şeýle hem, islendik dizaýny doldurmak üçin demir demir demir kelleleri, barlar, sebetler, rozetkalar, ýakalar, aýlawlar we ş.m. bar.

Road central isolation municipal road guardrail01
Road central isolation municipal road guardrail02
Road central isolation municipal road guardrail03

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Custom oil filter cartridge stainless steel pleated filter element

   Oilörite ýag süzgüçli kartrij poslamaýan polatdan ýasalan ...

   Süzgüç serişdesi: Poslamaýan polatdan dokalan tor ýa-da süzülen metal süýüm Poslamaýan polatdan süzülen süýüm, ýokary süzgüç derejesi bilen bal taragy süzgüç deşigi. Bu çydamly we ýakymly bir görnüş, ýeterlik göwün açmak has uly süzgüç meýdanyny alyp biler. Bahalandyrylan gözenek gurluşyna siňdirilip, ýokary gözenek derejesiniň, has süzgüç meýdanynyň, ýokary hapa saklaýyş kuwwatynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanýar we birnäçe gezek ulanylyp bilner. Poslamaýan polatdan dokalan sim mata staý dokamak arkaly ýasalýar ...

  • Custom 304/316 stainless steel filter cartridge

   304/316 poslamaýan polat süzgüçli kartrij

   Süzgüçli kartrij materialy 304, 304L, 316, 316L poslamaýan polatdan ýasalan tor, dokalan tor, elektrik kebşirleýji tor, bürünç tor, alýumin folga tor we ş.m. 1-500um bölejiklere we suwuklyklara gowy süzgüç, bir meýdana uly akymly we arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner. Süzgüçli kartrijiň önümçilik prosesi Tabak kesilenden soň - tegelek - Kebşirleýiş ...

  • Woven metal mesh for elevator facade decoration

   Liftiň fasad bezegi üçin dokalan metal tor

   Çarçuwanyň burçy Burç çarçuwasynyň birikdiriş ulgamy, tygşytly panel programmalarynda çeýe ýa-da gaty gözenekleri gurmak üçin niýetlenendir Ulgamlar zerurdyr. Tor, poslamaýan polat burçuny gurluş elementi çarçuwasy hökmünde ulanyp, araçäkleri goýup, toruň içinde ýa-da içinde kebşirlenýär; Ora-da burçy gizlemek üçin çarçuwanyň daşyna kebşirläp bolýar. Polat Perişdäniň özi gutaryp bilmez; Expüze çykarylan ýüzler hem ýalpyldawuk we polis bolup biler ...

  • Hydrochloric acid resistant Monel 400 alloy mesh

   Gidroklor kislotasyna çydamly Monel 400 garyndy mesh

   Poslamaýan polatdan süzgüçli ekranyň aýratynlyklary 1. Gowy kislota, aşgar we poslama garşylyk; 2. strengthokary güýç, güýçli dartyş güýji, berklik we köýnek garşylygy, çydamly; 3. temperatureokary temperatura okislenme garşylygy, 30 poslamaýan polatdan nominal temperatura 1150 can ýetip biler; 4. Poslamaýan polatdan ekrany ulanmak mümkinçiligi diwersifikasiýa ediler ýaly adaty temperaturany gaýtadan işlemek, ýagny aňsat plastmassa gaýtadan işlemek; 5. finishokarky gutarnykly, ýerüsti bejergisi ýok, amatly we ýönekeý tehniki hyzmat Mat ...

  • Industrial Liquid Filteration of 304/316 Stainless Steel Basket Filter Element

   Senagat suwuklygy 304/316 Stainl ...

   Olar süzgüçli jaýlardan, deşikli kapasalar bilen goldanýan süzgüç elementlerinden we haýsydyr bir aýlawdan we goşmaça ahyrky baglanyşyklardan gaça durmak üçin oňyn möhürlemelerden ybarat. Süzgüç materialy: sebet süzgüçli süzgüç materialy poslamaýan polatdan tikilen list, poslamaýan polatdan dokalan tor we poslamaýan polatdan süzülen ýüpek matany öz içine alýar. Umumy ölçeg we süzgüç derejesi boýunça müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri hem berip bileris. Programma: sebet süzgüji esasy ...

  • Natural gas pipeline filter – conical filter

   Tebigy gaz turbageçirijisi - konus süzgüji

   Şeýle hem kompressorlary, nasoslary, turbinalary we solenoid klapanlary goramak üçin ulanylyp bilner. Konik süzgüç ýokary güýç, gowy berklik we ýokary süzgüç netijeliligine eýedir. Durnukly öndürijilik önümçilik enjamlarynyň netijeliligini üpjün edip, nasoslary, klapanlary we beýleki enjamlary gorap biler. Önümiň görnüşi: aşaky aşaky konus süzgüji, tekiz aşaky konus süzgüji, konus süzgüji, örülen konus süzgüji. Material: süzülen sim tor, poslamaýan polat sim, mis alýumin ...