• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube
 • page_banner

Deşikli ekran turba süzgüçleri we sebetler poslamaýan polatdan ýasalan turba

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan ýasalan plastinalar, gurluşyk, himiýa, magdançylyk, nebiti gaýtadan işlemek we beýleki pudaklarda ulanylýan demir deşikli turbalar, metal perforasiýa turba süzgüçleri we ş.m. ýaly dürli görnüşli we ulanylýan önümleri tükeniksiz ulanyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Geç

Poslamaýan polatdan ýasalan turbanyň elýeterli geçiş nagyşlary tegelek, inedördül, altyburç, elliptik we ýörite açyklary öz içine alýar.

Materiallar

Iň köp ulanylýan poslamaýan polatdan ýasalan turbalar 304, 304L, 316, 316L. Uglerod polat hem ulanylyp bilner.
Deşikli poslamaýan polat turbasy T304 poslamaýan polatdan ýa-da t316 poslamaýan polatdan ýasalýar. Bu turba plitalary siziň üçin döredilip bilinjek birnäçe deşik bar. Nagyşlar deşikleriň ululygyna, deşikleriň aralygyna we materialyň galyňlygyna baglylykda üýtgäp biler.
Uglerod polatdan tapawutlylykda poslamaýan polat poslama garşylygy bar. Onda kislorod täsir edende görünmeýän gorag filmini emele getirýän hrom bar. Poslamaýan poladyň gatylaşma ukybyna görä, ony üç kategoriýa bölmek mümkin. Sowuk iş bilen gatylaşdyrylyp bilinýän Austenit poslamaýan polatlar dizaýn ülňüleriniň köpüsine laýyk gelýär. Sowuk işlemek sebäpli birneme magnitli bolup bilse-de, aslynda magnit däl.
Poslamaýan polatdan ýasalan turbalar göni hrom görnüşidir we ýylylygy bejermek arkaly gatylaşdyrylyp bilner.

Umumy görnüş

1) 304
Iň köp ulanylýan umumy poslamaýan polatlardan biri. Ajaýyp güýç, poslama garşylyk we önümçilik prosesi bar. Kebşirleýiş döwründe karbidleriň ýagyşyny azaltmak üçin uglerodyň mukdary az bolanda 304L ulanylýar.
2) 316
Beýleki 300 seriýaly garyndylar bilen deňeşdirilende, gaty poslaýjy şertlerde (deňiz suwy, himiki maddalar we ş.m.) ulanylanda ajaýyp poslama garşylygy bar. Kebşirleýiş wagtynda karbidleriň ýagyşyny azaltmak üçin aşaky uglerod düzümi hökmünde 316L ulanylýar.

Öň satuw hyzmaty

1.) çalt jogap:
Geljekde elmydama has gymmat. Communicationokary aragatnaşyk netijeliligi, iň çalt jogabymyzy alyň. Soragyňyza 8 sagadyň dowamynda jogap berler;
2.) tehniki toparymyz pikirleriňizi wizual dizaýna terjime etmäge kömek edip biler we mugt; mugt CDA dizaýny;
3.) nusga: köpçülikleýin önümçilikden öň tassyklamak üçin köp sanly nusga beriň;
4.) gözden geçirmek: hiliň berk gözegçiligi kanagatlanarly önümleriň size ýetirilmegini üpjün edýär;
Ulag tertibi: dürli zatlar satyn alyňmy? Has köp zady tygşytlamak üçin bize iberiň.
6.) ODM & EDM: design and tailor-made services for you according to your requirements;

Perforated Screen Tube Filters & Baskets Stainless Steel Perforated Pipe03
Perforated Screen Tube Filters & Baskets Stainless Steel Perforated Pipe04
Perforated Screen Tube Filters & Baskets Stainless Steel Perforated Pipe05
Perforated Screen Tube Filters & Baskets Stainless Steel Perforated Pipe06
Perforated Screen Tube Filters & Baskets Stainless Steel Perforated Pipe07

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Stainless Steel 316 high quality barbecue wire mesh grill

   Poslamaýan Polat 316 ýokary hilli barbekyu sim ...

   Poslamaýan polat barbekü mesh poslamaýan polat sim, pes uglerod galvanizli sim. Dokma we aýratynlyklar: dokalan we kebşirlenen; Temperatureokary temperatura garşylyk, deformasiýa ýok, pos ýok, zäherli we tagamsyz, ulanmak aňsat; Poslamaýan polat barbekü mesh görnüşi tegelek, inedördül, ýaý we ş.m. bölünýär. Poslamaýan polat barbekü mesh prosesi tekiz dokalan mesh, pyçakly tor, argon arkasy kebşirlemek, nokat kebşirlemek, elektrolitiki ýalpyldawuk mangal meshiniň görnüşleri: inedördül nagyşly barbekyu meni ...

  • Custom 304/316 stainless steel filter cartridge

   304/316 poslamaýan polat süzgüçli kartrij

   Süzgüçli kartrij materialy 304, 304L, 316, 316L poslamaýan polatdan ýasalan tor, dokalan tor, elektrik kebşirleýji tor, bürünç tor, alýumin folga tor we ş.m. 1-500um bölejiklere we suwuklyklara gowy süzgüç, bir meýdana uly akymly we arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner. Süzgüçli kartrijiň önümçilik prosesi Tabak kesilenden soň - tegelek - Kebşirleýiş ...

  • Industrial Liquid Filteration of 304/316 Stainless Steel Basket Filter Element

   Senagat suwuklygy 304/316 Stainl ...

   Olar süzgüçli jaýlardan, deşikli kapasalar bilen goldanýan süzgüç elementlerinden we haýsydyr bir aýlawdan we goşmaça ahyrky baglanyşyklardan gaça durmak üçin oňyn möhürlemelerden ybarat. Süzgüç materialy: sebet süzgüçli süzgüç materialy poslamaýan polatdan tikilen list, poslamaýan polatdan dokalan tor we poslamaýan polatdan süzülen ýüpek matany öz içine alýar. Umumy ölçeg we süzgüç derejesi boýunça müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümleri hem berip bileris. Programma: sebet süzgüji esasy ...

  • Stainless steel Johnson stainless steel v-wire well screen

   Poslamaýan polat Jonson poslamaýan polat v-sim ...

   Jonsonyň poslamaýan polatdan ýasalan simli ekran turba öndürijisiniň artykmaçlyklary 1. Uly açyk meýdany bolan ekran turbasy ýokary hilli suw guýularyny, nebit guýularyny we gaz guýularyny gurmak üçin has amatlydyr. 2. Işleýiş gymmaty pes we uly magdan meýdançasy bolan ekran ýerasty suwlaryň aralaşmagyna amatlydyr. Bol suw çeşmeleri suwuň derejesini peseldip, energiýa sarp edip biler. 3. Şol bir şertlerde beýik açyk meýdan ýeriň tizligini döredip biler ...

  • Stainless steel 304/316 multilayer sintered metal filter screen

   Poslamaýan polat 304/316 köp gatly sintirlenen ...

   Esasy aýratynlyklary ýokary gözenekli we ajaýyp geçirijilik, az basyş ýitirilmegi we uly akym; Uly kanalizasiýa kuwwaty, ýokary süzgüç takyklygy we uzak çalyşma siklini ulanmakda ýokary basyş; Ajaýyp temperatura garşylygy we poslama garşylygy bar, uzak wagtlap 600 at ulanylyp bilner we azot kislotasynyň, aşgazanyň, organiki erginleriň we dermanlaryň poslamagyna garşy durup biler; Süzgüç meýdanyny köpeltmek üçin tolkun döwülip bilner we kebşirlemek suwuklygy güýçlendirip biler ...

  • Medical stainless steel wire basket/disinfection basket

   Lukmançylyk poslamaýan polat sim sebedi / dezinfeksiýa ...

   Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi önümiň ornaşdyrylmagy 1. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi materialy: 302, 304, 304L, 316, 316L we beýleki poslamaýan polat materiallary 2. Poslamaýan polatdan dezinfeksiýa sebedi öndürmek prosesi: poslamaýan polatdan ýasalan tor, poslamaýan polat elektrik kebşirleýiş tor, poslamaýan polatdan dokalan tor, poslamaýan polatdan ýasalan tor, argon arkasy kebşirlemek, garşylyk kebşirlemek we ş.m. 3. faceerüsti bejermek ...