• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • page_banner

Metal bezeg torunyň meşhurlygynyň sebäbi.

Metal güýçli dizaýn duýgusy bilen dizaýn elementidir. Reňk formulasy, içerde we daşarda umumy stili batyrgaý, roman we awangard ýaly öwüşgin berýär.

Umumy effekt köpçülige aýan edilen we gözegçilik etmek kyn ýaly görünýär, ýöne aslynda ol asylly we owadan, adamlara gowy gurluş we ýokary many berýär.

Metal reňk, adatça, güýçli dizaýn duýgusy bilen gaty owadan. Aýna we metal materiallary saýlamak, jaý giňişligine dizaýn we stil duýgusyny goşup biler.

Diwara we ýokarsyna oturdylan metal bezeg çyzyklary güýçli dokumasy, açyk çyzyklary we arassa gatlaklary bolup, adamlara dürli wizual täsir edýär.

The reason why metal decorative mesh is popular.
The reason why metal decorative mesh is popular. (2)

Bezegli metal tor fasadlarda, böleklerde, asma potoloklarda, gün şöhlelerinde, balkonlarda we koridorlarda, togalanýan perdelerde, basgançaklarda we ş.m. giňden ulanylýar.

1. Fasad: daşarky bezeg taslamasy, metal bezeg işleriniň aýratynlyklarynyň we funksiýalarynyň ajaýyp öndürijiligi. Daşky bezeg gurmakda bezeg metal torunyň ulanylmagy çäksiz seslenme döretdi we adamlaryň ünsüni özüne çekdi.

2. Şift: tekizlemek we arkany asmak usullary bar, esasanam modellemek: bezeg metaldan ýasalan göz görnükli, açyk, giňişlik tygşytlaýjy, ýönekeý we amatly gurnama. Beýleki materiallara garanyňda has köp amaly funksiýalary we bezeg funksiýalary bar we daşky gurşawy goramak we ýangyn howpsuzlygy zerurlyklaryna has laýyk gelýär. Bular potolokyň talaplaryna laýyk gelýär.

3. Diwar, aralyk: diwar, aralyk ýaly bezeg metaldan ýasalan tor. Dürli açylyş nyrhlary we bezeg torlarynyň dürli gurluşlary gurluşyk meýdanyna dürli täsirler getirer. Dürli nukdaýnazardan seredeniňde, demir torlaryň ýagtylygy geçirmek we goramak funksiýalary hem tapawutlanýar. Klassiki ýa-da döwrebap bolsun, ajaýyp ýerine ýetirip biler. Bu ýer tutmaýar we giňişligiň päsgelçiligini we depressiýasyny duýmaz.

4. Garawul, köprini goramak: bu görnüşli mesh tekiz, birleşdirilen, elastik, täsire çydamly, deformasiýa däl, öz aýratynlyklary hapa gizlänok we ýuwmak aňsat. Qualityokary hilli çig mal diňe bir howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmän, eýsem görüş aýratynlyklaryna eýe bolan berkligini we täze ýaly ýagtylygyny üpjün edýär.

The reason why metal decorative mesh is popular. (3)
The reason why metal decorative mesh is popular. (1)
The reason why metal decorative mesh is popular. (4)

Iş wagty: 15-2021-nji oktýabr